ΝΟΜΟΣ για ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - Πρώτη Κατοικία

Νόμος για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Ειδικά για την Πρώτη Κατοικία

Τι προβλέπει ο νόμος Κατσέλη για την πρώτη κατοικία;

Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προβλέπει την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη από την υπό ρευστοποίηση περιουσία του.

Τι προβλέπει ο νόμος αν το μόνο περιουσιακό στοιχείο είναι η πρώτη κατοικία;

Σε περίπτωση που το μόνο περιουσιακό του στοιχείο είναι η πρώτη κατοικία ο νόμος προβλέπει την διαγραφή χρεών εφόσον το ποσό των τραπεζικών οφειλών ξεπερνάει το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου (άρθρο 9 παρ. 2).

Σημείωση: Σύμφωνα με την πρώτη θετική απόφαση ξεκαθαρίζεται ότι η καταβολή του 85% δεν είναι υποχρεωτική και ότι ο Δικαστής συνεκτιμώντας όλα τα οικονομικά δεδομένα του δανειολήπτη μπορεί να επιβάλλει και την καταβολή μικρότερου ποσού από το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου καθώς και να προβλέψει περίοδο χάριτος.

Τι προβλέπει ο νόμος για το στεγαστικό δάνειο της πρώτης κατοικίας;

Για το στεγαστικό δάνειο της πρώτης κατοικίας υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των δόσεων σε χαμηλότερες ή παραγραφή μέρος του δανείου, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Τι γίνεται όταν το στεγαστικό δάνειο της πρώτης κατοικίας είναι επιδοτούμενο από τον ΟΕΚ;

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του επιδοτούμενου δανείου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), όπως και σε ένα μη επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο για πρώτη κατοικία.

Η επιδότηση των τόκων του δανείου από τον ΟΕΚ γίνεται κανονικά για τις νέες χαμηλότερες δόσεις και τους αντίστοιχους τόκους όπως αυτοί προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης του ύψους των δόσεων. Η διάρκεια της επιδότησης δεν εκτείνεται πέραν της αρχικής συμφωνηθείσας.

Πρέπει όμως να είστε πολύ προσεκτικοί με τις τράπεζες που προσπαθούν να αποφύγουν την ρύθμιση με συνέχιση της επιδότησης του ΟΕΚ. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε επιλέξτε ΝΟΜΟΣ για ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - Ειδικά για την πρώτη κατοικία με δάνειο ΟΕΚ.

Τι γίνεται όταν το στεγαστικό δάνειο της πρώτης κατοικίας είναι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων;

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως και στα υπόλοιπα στεγαστικά δάνειο για πρώτη κατοικία.

Πρέπει όμως να είστε πολύ προσεκτικοί με τις τράπεζες αλλά και το ίδιο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που ισχυρίζονται ότι το δάνειο σας δεν εμπίπτει στον Νόμο Κατσέλη με την δικαιολογία ότι αποτελεί χρέος προς το Δημόσιο. Διαβάστε το σχετικό άρθρο με απόφαση ρύθμισης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επιλέγοντας Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά: Μείωση χρέους συνταξιούχου κατά 94.000 ευρώ.

Μπορεί να γίνει κατάσχεση / πλειστηριασμός της πρώτης κατοικίας;

Η αναστολή πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας (ανεξαρτήτως της αξίας της πρώτης κατοικίας για όσους υπάγονται στον Νόμο Κατσέλη) παρατάθηκε (στις 18/12/2012) μέχρι 31/12/2013.

Ποιό είναι το ιστορικό της αναστολής των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας;

Αρχικά, σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) ορίστηκε η αναστολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας μέχρι 31/12/2011.

Κατόπιν, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) παρατάθηκε η αναστολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας μέχρι 31/12/2012.

Τέλος, σύμφωνα με την άρθρο 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012) παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας μέχρι 31/12/2013.

Παρακάτω ακολουθεί πιστό αντίγραφο της τελευταίας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης:

ΦΕΚ 246/18.12.2012 - Άρθρο 5 - Αναστολή πλειστηριασμών

1. Η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 ( Α΄ 262) και όπως η Πράξη αυτή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010 (Α΄ 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013».

Μπορώ να σταματήσω να πληρώνω το στεγαστικό μου δάνειο αφού καταθέσω την αίτηση;

Από τη στιγμή που ο οφειλέτης καταθέσει στο ειρηνοδικείο την αίτηση, δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να σταματήσει την καταβολή δόσεων που αφορούν καταναλωτικά δάνεια (π.χ. ανοιχτά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια) ή πιστωτικές κάρτες και γενικότερα δόσεων από δανεισμό χωρίς προσημείωση / υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων.

Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, καλό θα ήταν να συνεχιστεί η ολική (ή μερική) εμπρόθεσμη (ή καθυστερημένη) καταβολή των δόσεων που αφορούν το στεγαστικό δάνειο της πρώτης κατοικίας του.

Πως μπορώ να μάθω αν υπάγομαι στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία που ακολουθούμε προκειμένου να διαπιστώσουμε αν εντάσσεται το θέμα σας στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (3869/10) επιλέγοντας Διαδικασία.

Πως μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας;

Για όλους τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας παρακαλούμε επιλέξτε Επικοινωνία.